Image

Εταιρικό Προφίλ

H εταιρεία UCE δραστηριοποιείται με επιτυχία τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με έμφαση στον τομέα των αδειών επιχειρήσεων, των οικοδομικών αδειών αλλά και των κατασκευών.

 

frontpage3

Check-Tick-Icon-by-Alexis-Bril

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Check-Tick-Icon-by-Alexis-Bril

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Check-Tick-Icon-by-Alexis-Bril

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Check-Tick-Icon-by-Alexis-Bril

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Check-Tick-Icon-by-Alexis-Bril

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Check-Tick-Icon-by-Alexis-Bril

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Check-Tick-Icon-by-Alexis-Bril

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"

Υπογράφηκε η προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον".

Διαβάστε ΕΔΩ το Δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ιδιοκτήτες σπιτιών τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980 και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες (kWh) ετησίως.

Εμπιστευτείτε μας για να ακολουθήσουμε μαζί όλα τα στάδια της διαδικασίας.

•    1η ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου από τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας.
•    Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή της αίτησης.
•    Υλοποίηση του έργου προς ενεργειακή αναβάθμιση.
•    2η και τελική ενεργειακή επιθεώρηση για την ολοκλήρωση του έργου.

Διάρκεια Προγράμματος
Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 01.02.2011 και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, δηλαδή έως 31.03.2011. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του παρόντος πρώτου κύκλου ορίζεται κατά μέγιστο μέχρι τις 30.06.2012.

Κατοικίες που επιδοτούνται

Τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι:

Η μονοκατοικία, η πολυκατοικία για το τμήμα της που αφορά στο ως σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

•    Χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.
•    Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης1 χαμηλότερη ή ίση των 1.750 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι την 31.12.2009.
•    Έχει οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1979 ή μεταγενέστερα αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήματος στις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού θερμομόνωσης Π.Δ. της 1.6/4.7.1979 (ΦΕΚ Δ΄ 362).
•    Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
•    Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν την 31.12.1979,  αλλά δεν είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια λόγω ειδικών διατάξεων που ίσχυαν πριν την ανωτέρω ημερομηνία, θα πρέπει να προσκομισθεί αντίστοιχο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, ότι το κτήριο υφίσταται πλέον νόμιμα.
•    Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ειδικές προϋποθέσεις
•    Για να χαρακτηριστεί επιλέξιμο ένα μεμονωμένο διαμέρισμα, προϋπόθεση είναι η θέρμανσή του να πραγματοποιείται με σύστημα, τον έλεγχο του οποίου έχει ο ένοικος του διαμερίσματος (αυτονομία σε κεντρικό σύστημα ή σύστημα αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαμερίσματος) ή να υποβληθεί σχετική πρόταση στο πλαίσιο του Προγράμματος.
•    Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:

1.    Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως επιλέξιμα και τα λοιπά διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως εξοχική ή άλλη δευτερεύουσα κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

2.    Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτηρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από το εάν εντάσσεται στο Πρόγραμμα.

3.    Υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Η καταχώριση περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν αυτές αποτελούν μέρος αίτησης που αφορά σε πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου.

Η μη τήρηση του ανωτέρω περιορισμού συνεπάγεται την απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων του ενδιαφερομένου.

Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία. Η καταχώριση περισσότερων της μίας αιτήσεων για την πολυκατοικία οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων.

Πολίτες – Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

•    έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, το οποίο έχει αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία ισχύος του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος,
•    πληρούν για το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2009 έως 31.12.2009) τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α, Β ή Γ.

Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συνιδιοκτησίας σε επιλέξιμη κατοικία η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων μετά από συμφωνία των υπολοίπων, οι οποίοι δηλώνουν την συγκατάθεσή τους στη βάση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος V.

Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούμενοι του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία.

Συγκεκριμένα:

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Α: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα 22.000€ ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα 40.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 70% με επιδότηση επιτοκίου 100% (Άτοκο δάνειο) και επιχορήγηση ύψους 30%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα.

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Β: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 22.000 € και δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000€ και δεν ξεπερνά τις 60.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκα δάνεια ύψους 85% και επιχορήγηση ύψους 15%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα.

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Γ: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο τις 60.000€ και δεν ξεπερνά τα 75.000€. Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού επιλέξιμου Προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα.

Το ποσοστό των Ωφελουμένων της κατηγορίας Γ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των Ωφελουμένων ανά Περιφέρεια. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις αιτήσεων για πολυκατοικίες.

Εργασίες που χρηματοδοτούνται

Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

1.    Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
2.    Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
3.    Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα/ λέβητα πετρελαίου με νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσματα της ανάλυσης καυσαερίων να τεκμηριώνεται επαρκώς, από τον Ενεργειακό

Επιθεωρητή, η ανάγκη για την αλλαγή έναντι συντήρησης ή χημικού καθαρισμού (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές).

Μάθετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας ΕΔΩ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)

Από την αρχή του 2011 όλα τα συμβόλαια πώλησης και μίσθωσης κτιρίων θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την ενεργειακή επιθεώρηση που διενεργεί ο συνεργάτης μας ως πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής.

Για να ενημερωθείτε για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πατήστε ΕΔΩ